Cadre didactice asociate

„Art. 65. (1) Posturile didactice vacante pot fi ocupate temporar, cu reconfirmare anuală, de personal didactic titular din instituţia de învăţământ superior respectivă sau de personal didactic asociat, prin cumul sau prin plata cu ora.

(2) Ocuparea posturilor didactice vacante cu personal didactic asociat, din afara instituţiei de învăţământ superior, se face prin concurs, organizat la nivelul catedrei sau al departamentului, constând cel puţin în curriculum vitae şi interviu.”

(Extras – Statutul personalului didactic)

Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea temporară a unui post didactic vacant, în calitate de Cadru Didactic Asociat va cuprinde:

  1. Cererea candidatului.
  2. Curriculum Vitae şi lista de lucrări.
  3. Copie după diploma de licenţă, masterat, atestat privind absolvirea modulului pedagogic, doctorat (unde este cazul) şi după foile matricole.
  4. Copie după Cartea de Identitate şi Extras de Cont (codul IBAN).
  5. Adeverinţă de vechime în specialitate, la zi.
  6. Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă persoana în cauză desfăşoară activităţi didactice sau de cercetare în alte universităţi.