Admitere 2019

Locuri Licență – 2019

REZULTATE LICENȚĂ

Locuri Master – 2019

REZULTATE MASTER

Admiterea în anul universitar 2019/2020 la ciclul de licenţă și master la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca se desfăşoară în perioada 15-26 iulie și …… septembrie 2019.

ANUNȚ IMPORTANT

Elevii care doresc cazare (maxim 1 noapte) în perioada admiterii pot solicita, în funcție de disponibilitate, comisiilor de admitere un loc gratuit de cazare în unul din căminele USAMV Cluj-Napoca. Gratuitatea se va acorda pe baza dovezii de însciere la concursul de admitere organizat de către USAMV Cluj-Napoca (fișa de înscriere).


Admitere la programele de studii de licență

Selecţia candidaţilor USAMVCN, la studiile universitare de licenţă (pe domenii şi programe de studii) pentru anul universitar 2019-2020 se face prin concurs de admitere, după media obţinută la examenul de bacalaureat.

Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).

Ierarhizarea candidaţilor se va face după media generală, iar repartizarea lor pe locurile scoase la concurs se va face pe rând, de la primul la ultimul clasat, în funcţie de ordinea opţiunilor specificate în fişa de înscriere, în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii.

(1) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

(2) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă va fi luată în considerare media de la bacalaureat.

(3) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat și a locurilor cu taxă, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu/program de studii.

Calendar admitere


Admitere la programele de studii masterale

Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza mediei generale obţinute.

În cadrul programului de studii, ierarhizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor.

Calcularea mediei generale (MG) se face după următoarea formulă: (MLIC + MTG/I)/2

unde:  MLIC – este media examenului de licenţă (diplomă); MTG/I – este media testului grilă, interviului sau eseului

Toate mediile se calculează aritmetic, cu două zecimale, fără rotunjire. Media minimă de admitere este 5 (cinci).

În cadrul fiecărei sesiuni de admitere, studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi după ultimul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării făcute pe baza criteriilor de admitere.

 La admitere, în eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, pentru departajarea ultimului loc planificat se vor aplica următoarele criterii:

 • media testului grila, interviului, eseului,
 • media examenului de licenţă,
 • media anilor de studii

Acte necesare pentru înscriere – secțiunea 1, pct. 3.9

Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca organizează admitere la toate ciclurile de studii (licenţă, master şi doctorat), la următoarele specializări (programe de studiu):

LICENŢĂ (IF – învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor patru ani, 240 credite, diploma de inginer)
Domeniul Horticultură
Domeniul Silvicultură
Domeniul Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală
Domeniul Inginerie şi management
Domeniul Inginerie geodezică
LICENŢĂ (ID/FR – învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă, durata studiilor patru ani, 240 credite, diploma de inginer)
Domeniul Horticultură
Domeniul Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Informaţii – admitere la facultate (licenţă): http://admitere.usamvcluj.ro/

MASTER (IF – învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor doi ani, 120 credite)

Domeniul Horticultură

 • Managementul producţiei horticole în climat controlat
 • Ştiinţe horticole
 • Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi
 • Inginerie genetică în ameliorarea plantelor
 • Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate

Domeniul Silvicultură

 • Managementul ecosistemelor forestiere
 • Gestionarea durabilă a biodiversității și resurselor forestiere

Domeniul Inginerie şi management

 • Agribusiness (în limba engleză)
 • Management în dezvoltare rurală și agroturism

Domeniul Inginerie geodezică

 • Sisteme de monitorizare și cadastru

Informaţii – admitere la master: http://admitere.usamvcluj.ro/

DOCTORAT (IF – învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor trei ani)

Informaţii – “Admitere 2019” – pagina web a universităţii: http://admitere.usamvcluj.ro/

Admiterea se organizează:

 • Pe locuri finanţate de la bugetul de stat (învăţământ de licenţă, masterat, doctorat).
 • Pe locuri cu taxă (învăţământ de licenţă, masterat, doctorat).

Informaţii privind admiterea (specializări, calendar, metodologia de admitere etc.) pot fi găsite pe pagina USAMV Cluj-Napoca: http://www.usamvcluj.ro/

Informaţii suplimentare pot fi obţinute şi la sediul facultăţii (broşuri, pliante, prezentări ale specializărilor, ofertei de studii şi facilităţilor oferite, discuţii între cadrele didactice şi candidaţi), dar şi telefonic sau prin e-mail.

Broşura de admitere 2019

REZULTATE ADMITERE – 2018

LICENȚĂ

MASTER