Cadre didactice asociate

Cadre didactice asociate – anul universitar 2020/2021


Posturi vacante pentru suplinirea orelor de către cadrele asociate
Calendar
Comisii
Cereri depuse
Dosarul care se depune la facultate va conține:
Cererea candidatului (model conform https://www.usamvcluj.ro/universitatea/documente-publice/dosar-cadre-didactice-asociate/)
Curriculum Vitae şi lista de lucrări.
Copie după diploma de licenţă, masterat, atestat privind absolvirea modulului pedagogic, doctorat (unde este cazul) şi după foile matricole.
Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea standardelor corespunzătoare postului pe care urmează să-l suplinească, conform RU 37 (vezi paginile 4 și 5).

Dosarul care se depune la Resurse Umane va conține:
Cererea candidatului
Curriculum Vitae şi lista de lucrări.
Copie după diploma de licenţă, masterat, atestat privind absolvirea modulului pedagogic, doctorat (unde este cazul) şi după foile matricole.
Copie după Cartea de Identitate.
Extras de Cont (codul IBAN).
Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă persoana în cauză desfăşoară activităţi didactice sau de cercetare în alte universităţi.
Declaraţie pe proprie răspundere privind cazierul judiciar.
Copie livret militar (numai pentru bărbaţi).
Adeverinţă medicală pentru concurs de la medicul de familie.
Proces verbal al comisiei privind încadrarea solicitantului pe post din care să rezulte poziţia postului din statul de funcţii şi norma didactică săptămânală în ore convenţionale şi pe ce semestru.
Adeverinţă pentru cei care sunt doctoranzi
Dosarele se predau personal (pînă la data de 15 septembrie) la cam 9. – Serviciul Resurse Umane din clădirea Rectoratului doamnei ec. Cristina Criveanu sau online pe email: resurseumane@usamvcluj.ro.


„Art. 65. (1) Posturile didactice vacante pot fi ocupate temporar, cu reconfirmare anuală, de personal didactic titular din instituţia de învăţământ superior respectivă sau de personal didactic asociat, prin cumul sau prin plata cu ora.

(2) Ocuparea posturilor didactice vacante cu personal didactic asociat, din afara instituţiei de învăţământ superior, se face prin concurs, organizat la nivelul catedrei sau al departamentului, constând cel puţin în curriculum vitae şi interviu.”

(Extras – Statutul personalului didactic)

Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea temporară a unui post didactic vacant, în calitate de Cadru Didactic Asociat va cuprinde:

  1. Cererea candidatului.
  2. Curriculum Vitae şi lista de lucrări.
  3. Copie după diploma de licenţă, masterat, atestat privind absolvirea modulului pedagogic, doctorat (unde este cazul) şi după foile matricole.
  4. Copie după Cartea de Identitate şi Extras de Cont (codul IBAN).
  5. Adeverinţă de vechime în specialitate, la zi.
  6. Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă persoana în cauză desfăşoară activităţi didactice sau de cercetare în alte universităţi.