Criterii de admitere și dosar de concurs

CRITERII ADMITERE

RU-45-Regulament-privind-organizarea-si-desfasurarea-concursului-de-admitere-pentru-anul-universitar-2024-2025

Admiterea se realizează pe baza mediei examenului de licență și a testului grilă/interviului/eseului în funcție de programul de master:

MLIC – este media examenului de licență (diplomă); MTG/I – este media testului grilă, interviului sau eseului.

Testul grilă sau interviul se va da în ultima zi de înscriere, conform calendarului. Eseul se atașează dosarului de înscriere ca piesă componentă a acestuia.

Tematica-MSc-SH – Forma de examinare test grilă;
Tematică admitere Master PAISV – Forma de examinare test grilă;
Tematica master TPVVSPD – Forma de examinare test grilă;
Tematica_MSc IGAP –Forma de examinare test grilă;
Eseu MSc Management in dezvoltare rurala si agroturism – Forma de examinare eseu! (depunere la inscriere)
Eseu MSc Agribusiness – Forma de examinare eseu! (depunere la inscriere)
 

DOSAR DE CONCURS

Dosarul de concurs pe care candidaţii îl vor depune fizic la înscrierea onsite sau electronic- scanat la înscrierea online, va conţine următoarele documente:

  • a)fişa de înscriere;
  • b)diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta);
  • c)foaie matricolă/supliment la diplomă;
  • d)certificat de naştere;
  • e)două fotografii ¾ cm – dacă candidatul se înscrie online, acestea se depun concomitent cu semnarea contractului;
  • f)certificatul de competenţă lingvistică nivel minim A-2 în limba de derulare a masterului pentru programele de studii de master în limbi străine se depune în original la secretariatul facultății la începutul anului universitar pentru candidații admiși; certificatele de competență lingvistică pentru limba engleză acceptate sunt: (i) certificate eliberate de universitatea organizatoare (USAMV Cluj-Napoca); (ii) certificate eliberate de o universitate de stat acreditată (ex. USAMV București, UBB, Universitatea Tehnică, UMF, Universitatea Transilvania din Brașov etc.); (iii) certificate internaționale (FCE, CAE, TOEFL, IELTS, ECL); (iv) certificate eliberate de un centru de limbă recunoscut internațional de către EAQUALS sau de către Ministerul Educației (ex. Centrele Alpha și Lingua ale UBB, Centrul de limbi moderne al Facultății de Litere din cadrul Universității Oradea, Centrul Limbi Străine al Facultății de Litere și arte din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu etc.). Certificatele obținute anterior vor fi verificate și avizate de Departamentul de Competențe Transversale al USAMV Cluj-Napoca.
  • g)acte doveditoare a situaţiei lor particulare (original şi copie) după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani, adeverinţă de la Casa de copii, copii fin familii monoparentale, certificat care atestă dizabilități, dovadă care atestă faptul că se află în risc de a-si pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, sărăcie (Art. 6 lit. hh din Legea nr. 292/2011) – în cazul celor aflați în această situație, acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic;
  • h)cartea de identitate;
  • i) adeverință medicală;
  • j) Declarație pe propria răspundere prin care candidatul face cunoscut dacă a avut sau are calitatea de student la alte programe de studii universitare, cu prezentarea ciclului şi formei de finanțare a studiilor (buget sau taxă).

(2) Fiecare candidat va specifica pe fişa de înscriere, în ordinea dorită, opţiunile pentru programele de studii din cadrul domeniului la care s-a înscris. Se recomandă completarea atât a formei de finanțare buget, cât și a formei de finanțare taxă pentru a avea ulterior posibilitatea glisării de pe locuri cu taxă pe locuri cu buget dacă în etapele ulterioare de admitere se vacantează locuri la buget sau din lista de așteptare pe locuri cu taxă, iar apoi dacă există disponibilitate pe locuri la buget.

(3) Taxa de înscriere: 100 lei