Criterii de admitere și dosar de concurs

Media de admitere: Media de bacalaureat – 100% Documente necesare înscrierii la concurs (1) Dosarul de concurs depus fie fizic la înscrierea onsite într-un dosar plic în copie sau electronic – scanat la înscrierea online:
 1. a) Carte de identitate sau paşaport;
 1. b) Certificat de naştere;
 1. c) Adeverinţă medicală eliberată de cabinetul medical şcolar sau de medicul de familie, din care să rezulte că persoana care se înscrie la concursul de admitere este aptă pentru profilul la care candidează;
 1. d) Două fotografii ¾ cm – dacă candidatul se înscrie online, acestea se depun odată cu semnarea contractului la confirmarea locului conform calendarului;
 1. e) Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă sau echivalente cu acestea, în original sau copii; absolvenţii de liceu din promoţia anului 2021- 2022 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din care să rezulte că au promovat examenul de bacalaureat, media și notele obţinute la bacalaureat.
 1. f) Acordul scris al candidatului privind accesul la datele personale înregistrate pe platforma SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România) (în cazul în care nu prezintă adeverința la dosar);
 1. g) Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, respectiv diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire a unei facultăţi, în original sau copie, pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua specializare;
 1. h) Declarație pe propria răspundere prin care candidatul face cunoscut faptul dacă a avut sau are calitatea de student la alte programe de studii universitare, cu prezentarea ciclului şi formei de finanțare a studiilor (buget sau taxă);
 1. i) Acte doveditoare a situaţiei lor particulare (original şi copie) după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani, adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie, acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic;
 1. j) Dovada achitării taxei de înscriere a sumei de 100 de lei. Taxa de înscriere poate fi achitată onsite sau online în contul IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, COD FISCAL-4288381, USAMV Cluj-Napoca.
În formularul de plată la rubrica – EXPLICAȚIE – se va completa – Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata, Facultatea, Programul de studii, Forma de învățământ – ZI/ ID)
 1. k) Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora.