Strategia cercetării

CERCETARE

În cadrul Facultăţii de Horticultură şi Afaceri în Dezvoltare Rurală din Cluj-Napoca, obiectivul principal al cercetărilor este  promovarea rezultatelor cercetărilor fundamentale şi aplicative din domeniile: horticultură (floricultură, legumicultură, pomicultură, viticultură), peisagistică, inginerie economică şi management în agricultură, alimentaţie publică, turism. (http://horticultura.usamvcluj.ro/cercetare/). În această activitate importantă, pe lângă cadrele didactice, cercetătorii şi doctoranzii facultăţii, sunt implicaţi studenţii şi masteranzii. Direcţiile principale de cercetare sunt în raport cu specializările din cadrul facultăţii, printre cele mai importante amintindu-se următoarele: – Colectarea, conservarea şi studiul fondului de germoplasmă la diferite specii horticole; Metode moderne de inducere şi exploatare a variabilităţii naturale şi artificiale, aplicate pentru obţinerea unor noi genotipuri la plantele horticole. Utilizarea biotehnologiilor moderne şi a ingineriei genetice în ameliorarea plantelor şi asigurarea resurselor de hrană, respectiv a siguranţei alimentare. – Optimizarea şi modernizarea tehnologiilor de cultură la speciile floricole, dendrologice, legumicole, pomicole, arbuşti fructiferi şi viţă de vie, în vederea sporirii producţiei cantitative şi calitative. Importanţa legumelor şi fructelor în alimentaţia omului şi posibilităţile de îmbunătăţire a calităţii gustative şi valorii nutritive, terapeutice, alimentare şi economice a acestora. – Proiectarea, amenajarea spaţiilor verzi şi înfrumuseţarea peisajului. – Interacţiunea radiaţiei solare cu plantele de cultură, influenţa schimbărilor climatice asupra plantelor şi mediului. – Cercetări privind dezvoltarea economico-socială a comunităţilor rurale; consultanţa managerială în vederea sporirii eficienţei economice a zonelor rurale; analiza impactului social economic şi etnic al politicii agricole comune asupra exploataţiilor agricole. Monitorizarea pieţei ecologice agro-alimentare; modernizarea structurilor agrare; identificarea unor soluţii alternative pentru realizarea de venituri în mediul rural; scenarii de recalificare şi reconversie profesională; consultanţă în elaborarea şi implementarea de proiecte de dezvoltare; gestiunea fermei; dezvoltarea activităţilor de alimentaţie publică şi agroturism.

OBIECTIVE PRIVIND ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ ȘI PUBLICISTICĂ

Rezultatele ştiinţifice ale activităţii de cercetare, concretizate prin articole relevante ale cadrelor didactice şi doctoranzilor facultăţii trebuie direcţionate spre reviste cu circulaţie şi vizibilitate internaţională, indexate de către baza Thomson Reuters (ISI – http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/), în cele trei products-uri care aparţin de Web of Science, respectiv: Science Citation Index Expanded™, Social Sciences Citation Index®, Arts & Humanities Citation Index®. În afara ISI, sunt de mare interes şi publicaţiile indexate în Scopus (Elsevier), sau în alte baze de date recunoscute internaţional (ProQuest, CABI, INIST, EBSCO etc.).

         Facultatea de Horticultură şi Afaceri în Dezvoltare Rurală din Cluj-Napoca coordonează şi editează reviste consacrate şi recunoscute pe plan naţional şi internaţional, incluse în baze de date prestigioase, precum şi în fluxul principal al publicaţiilor cu circulaţie internaţională:

  1. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture (http://journals.usamvcj.ro/horticulture); Print ISSN 1843-5254; Electronic ISSN 1843-5394. Revista este cotată în categoria B+ de către CNCSIS. Revista este inclusă în ISI Master Journal List, actualmente Thomson Reuters Master Journal List.
  2. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca (http://notulaebotanicae.ro/nbha/); Print ISSN 0255-965X; Electronic ISSN 1842-4309. Revista este cotată în categoria A de către CNCSIS. Revista Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca este inclusă în Thomson Reuters Master Journal List – Science Citation Index Expanded (Web of Science), fiind până în prezent singura revistă românească inclusă în domeniul ISI “Plant Sciences” şi de altfel singura în acest domeniu din această parte a Europei.
  3. Agricultura – Revista de ştiinţă şi practică agricolă (http://journals.usamvcj.ro/agricultura); Print ISSN 1221-5317. Revista este cotată în categoria B+ de către CNCSIS.
  4. Notulae Scientia Biologicae (http://notulaebiologicae.ro/nsb); Print ISSN 2067-3205; Electronic ISSN 2067-3264. Toate revistele sunt publicate la editura universităţii, AcademicPres, recunoscută de către CNCSIS, unde se tipăresc şi majoritatea cursurilor, tratatelor, suporturilor de curs şi caietelor – îndrumătoarelor de lucrări practice elaborate de către cadrele didactice.

Se propune menţinerea acestor publicaţii în bazele de date internaţionale (BDI) prestigioase în care au fost incluse, ex. Thomson Reuters Master Journal List – Bulletin UASVM Horticulture (abrev.) şi Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj (abrev.), precum şi în alte baze: CAB Abstracts şi numeroase alte products-uri CABI, CAS,  CSA, DOAJ, IC, VINITI, ScientificCommons, BASE, Socolar, ASCI, EBSCO etc.

Susţinerea revistelor proprii la un nivel calitativ ridicat, ilustrat prin BDI-urile care le indexează sau factorii de impact ai acestora (ex. ISI – http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/; Scopus – www.scopus.com/scopus/home.url; Index Copernicus – http://www.indexcopernicus.com/) va contribui la acumularea unor puncte valoroase pentru cadrele didactice care publică articole ştiinţifice în paginile acestora, precum şi pentru cele care fac parte din colegiile editoriale.

De asemenea, se va milita pentru creşterea continuă a calităţii activităţii ştiinţifice şi publicistice în cadrul facultăţii. Totodată, se va susţine valorificarea rezultatelor cercetării şi experienţei acumulate în cercetarea ştiinţifică de profil de către membri facultăţii prin publicaţii de specialitate, cărţi (tratate, monografii, capitole din cursuri etc.) şi reviste apărute în edituri recunoscute de către CNCSIS, cu ISBN sau ISSN (cu sprijin pentru tipărirea operelor la editura USAMV). Publicarea cărţilor se face în urma avizului departamentului, după prezentarea referatelor întocmite de cel puţin doi referenţi de specialitate. Discutarea în departament a altor proceduri prin care să fie realizate cărţi cu valoare ştiinţifică recunoscută şi să fie eliminat riscul sau practica plagierii.

Se propune stimularea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de a-şi prezenta rezultatele cercetării ştiinţifice în cadrul sesiunilor de comunicări ştiinţifice studenţeşti şi mobilizarea la aceste manifestări în special a studenților din anii terminali. Aceștia îşi pot prezenta rezultatele din cadrul proiectelor de licenţă şi pot căpăta deprinderile şi experienţa necesară unei bune prezentări în faţa comisiilor de licenţă.

În cadrul obiectivelor privind dezvoltarea activităţii ştiinţifice şi publicistice din facultate, se propune continuarea prezentărilor privind importanţa publicaţiilor ştiinţifice, bazele de date şi revistele de impact în care pot fi valorificate rezultatele ştiinţifice de către membrii facultăţii, domeniile adecvate şi alegerea propice a jurnalelor pentru trimiterea articolelor, proceduri etc., în cadrul unor şedinţe sau mese rotunde organizate de către facultate şi Societatea de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania (SHST).